CO2 Prestatieladder

Wat houdt de CO2 Prestatieladder in?

De CO2-Prestatieladder stimuleert bedrijven om hun eigen energieverbruik en CO2-uitstoot te kennen én te verminderen. De opzet van de CO2-Prestatieladder is praktisch ingericht. Zo kunnen bedrijven zelf hun ambitie en de bijbehorende maatregelen opstellen.

Kompas om de snelste weg te vinden en ladder om te stijgen

De CO2-Prestatieladder stimuleert energiebesparing, efficiënt gebruik van materialen en toepassing van duurzame energie binnen uw organisatie. Met de CO2-Prestatieladder toont uw organisatie innovatiekracht en draagt u bij aan duurzaamheid, ook in de keten. Hoe meer uw organisatie doet aan CO2-reductie, hoe hoger het niveau van uw organisatie op de CO2-Prestatieladder. Elke trede meer maakt het bijkomende gunningsvoordeel bij aanbestedingen groter. Stap op de ladder en klim duurzaam mee.

Niveaus CO2 Prestatieladder

 • Niveau 1: Het bedrijf heeft haar energiestromen kwalitatief in kaart gebracht en beschikt over een lijst potentiële opties voor energiebesparing en duurzame energie. Het bedrijf communiceert intern over haar beleid m.b.t. energiebesparing en duurzame energie en is op de hoogte van sector- en keteninitiatieven op het gebied van CO2-reductie.
 • Niveau 2: Het bedrijf heeft haar energiestromen kwantitatief in kaart gebracht en heeft een kwalitatieve doelstelling geformuleerd voor energiebesparing en duurzame energie. Het bedrijf communiceert intern structureel over haar energiebeleid en neemt passief deel aan tenminste één sector- en keteninitiatief op het gebied van CO2-reductie.
 • Niveau 3: Het bedrijf beschikt over een officiële CO2-emissie-inventaris die volgens de ISO (of GHG) standaard is opgesteld en door een onafhankelijke instelling is geverifieerd. Het bedrijf beschikt over kwantitatieve doelstellingen voor haar eigen CO2-uitstoot. De organisatie communiceert structureel intern en extern over haar CO2-footprint en neemt actief deel aan tenminste één sector- en keteninitiatief op het gebied van CO2-reductie. 
 • Niveau 4: Het bedrijf heeft haar ketenemissies op hoofdlijnen in kaart gebracht en voor twee relevante ketens zijn ketenanalyses uitgevoerd. Het bedrijf beschikt over kwantitatieve doelstellingen voor haar ketenemissies. Het bedrijf onderhoudt een dialoog met belanghebbenden (overheden en maatschappelijke organisaties) en kan aantonen dat zij initiatiefnemer is van een sector- en keteninitiatief op het gebied van CO2-reductie.
 • Niveau 5: Het bedrijf beschikt over een CO2-emissie-inventaris van haar belangrijkste leveranciers. Het bedrijf toont aan dat de geformuleerde doelstellingen, zoals geformuleerd op niveau 3 en 4, worden gerealiseerd. Het bedrijf committeert zich publiekelijk aan een CO2- reductieprogramma van – of met – overheid of maatschappelijke organisatie en kan aantonen dat het een relevante bijdrage levert aan een innovatief CO2-reductieproject.

Doel van de CO2-Prestatieladder

 • stimuleren om uw eigen CO2-uitstoot  en die van uw leveranciers te kennen
 • permanent zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot uit de bedrijfsactiviteiten terug te dringen
 • het planmatig uitvoeren van maatregelen om CO2-uitstoot te reduceren
 • verworven kennis op het gebied van CO2-reductie transparant te delen in de keten
 • samenwerking met collega bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke instanties en overheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen

 

Voordelen certificeren voor de CO2 Prestatieladder

 • Procesverbetering: De CO2 prestatieladder stimuleert uw organisatie om aantoonbaar efficiënter en innovatiever te opereren. Met als gevolg reductie van de uitstoot van CO2 door minder energie en grondstoffengebruik. Een duurzaamheidsinvestering met kostenbesparing.
 • Positief imago: Het CO2 prestatieladder certificaat levert uw organisatie een nog beter imago op. Het belang van duurzaam ondernemen neemt toe. De maatschappij verwacht dat organisaties op een concrete wijze en transparant hier mee bezig zijn. Het certificaat vergemakkelijkt de communicatie over uw CO2-reductie doelstellingen en behaalde resultaten.
 • Pluspunt bij aanbestedingen: Certificering voor de CO2 prestatieladder is ook commercieel interessant. Bij aanbestedingen stelt de opdrachtgever meer en meer de vraag naar aantoonbare CO2-reductie.  Met het CO2 Prestatieladder certificaat toont u klip en klaar uw inspanningen aan.

Certificatie

CO2-prestatieladder

SKAO

De Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) is verantwoordelijk voor alle zaken de ladder betreffende: het gebruik, de doorontwikkeling, het beheer van het certificeringschema, verbreding van deelnemende sectoren e.d.