Kwaliteitsmanagement – ISO 9001

Kwaliteitsmanagement houdt zich bezig met het optimaliseren van de kwaliteit van een product, productieproces, dienst en organisatie. Het is geen afgebakend vakgebied, het komt binnen een organisatie terug in alle facetten van de bedrijfsvoering. Het verbeteren van kwaliteit is iets waar een organisatie op kan sturen. Een continu proces, gestoeld op Plan-Do-Check-ACT ( de PDCA cyclus ). Een kwaliteitsmodel als ISO 9001 schept een duidelijk kader en kan hierbij uitstekend helpen. Een praktisch kwaliteitssysteem faciliteert continu verbeteren, laat ruimte voor creativiteit en bevordert innovatie.

Meer info kwaliteitsmanagement

Arbomanagement/Veilig werken – ISO 45001

Organisaties investeren veel in het verbeteren van de arbeidsomstandigheden voor hun medewerkers. Veel van deze investeringen verdampen vaak weer snel. Dit komt omdat er niet continu aandacht is voor arbeidsomstandigheden. De PDCA cyclus ( Plan-Do-Check-Act) is ook hier van toepassing.
Met een Arbomanagementsysteem geeft u meer gestructureerd aandacht aan de arbeidsomstandigheden en gezondheid plus veiligheid van medewerkers. De PDCA cyclus ( Plan-Do-Check-Act) is ook hier van toepassing. Daarnaast helpt ISO 45001 de wet- en regelgeving rondom de arbeidsomstandigheden inzichtelijk te maken.

Meer info arbomanagement

Milieumanagement – ISO 14001

Milieumanagement gebaseerd op ISO 14001 biedt structuur om milieurisico’s en de beheersing hiervan vast te stellen en in te richten. Door de milieuaspecten van uw bedrijf te managen, en beheersmaatregelen te nemen, toont u aan dat u verantwoordelijk omgaat met het milieu. Bovendien maakt u uw milieubeleid en het naleven van relevante wetgeving zichtbaar. Een prima middel om uw business op een duurzame wijze verder uit te bouwen.

Meer info milieumanagement

Informatiebeveiliging – ISO 27001

Informatie is een waardevol bezit van een organisatie. Een voorwaarde om de bedrijfsvoering veilig te stellen is borging van een goede beveiliging van de vertrouwelijke informatie. Privacygevoelige informatie van uw klanten dient de organisatie uitermate zorgvuldig te behandelen. ISO 27001 biedt een praktisch kader om informatiebeveiliging te beheersen en een basis voor de AVG/GDPR. Een belangrijk onderdeel hierbij is het inventariseren van beveiligingsrisico’s en het nemen van beheersmaatregelen. Juist de menselijke factor staat hierbij centraal.

Meer info informatiebeveiliging

VCA * en VCA **

De VCA (Veiligheid Gezondheid Milieu Checklist Aannemers) is ontwikkeld om praktische veiligheidsaspecten- en risico’s in werkuitvoering onder te brengen in een certificeerbare norm. De checklist is een uitgebreide vragenlijst die gebruikt wordt als VGM (veiligheid, gezondheid, milieu) beheersysteem ten behoeve van bedrijven (opdrachtnemers, contractors) die bij opdrachtgevers op locatie werkzaamheden verrichten.

Meer info VCA

MVO – MVO prestatieladder, MVO Wijzer, Zelfverklaring

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Een commerciële kreet? Iedereen zegt iets aan MVO te doen. Dat zal zeker. Beter is het om dit gestructureerd aan te pakken en uw ambitie en stappen aantoonbaar te maken. Transparantie is een vereiste. De onderliggende norm ISO 26000 geeft een prima vertrekpunt om verder te bouwen aan uw positieve bijdrage aan de 3 P’s: People, Planet en Profit. Aantonen kan op een voor u geschikte wijze.

Meer info MVO

Meer weten? Wij maken u graag wegwijs;
maak nu een afspraak!