In onze aanpak nemen wij niet de norm, maar uw organisatie als uitgangspunt. Op pragmatische wijze werken wij met u en uw collega’s het managementsysteem uit. Geen keurslijf maar een managementsysteem op maat dat volledig voldoet aan de ISO 9001 norm. Zo leggen we de basis voor een levend kwaliteitsmanagementsysteem dat meerwaarde oplevert voor uw organisatie.

Wat houdt ISO 9001 kwaliteitsmanagement in?

ISO 9001 is een managementsysteem. Een systeem, dat een verzameling ‘instrumenten’ beschrijft, die minimaal nodig is om uw organisatie goed genormeerd te besturen.

ISO 9001 beschrijft wat uw organisatie nodig heeft aan managementtechnieken om te zorgen dat u een goed product en/of dienst kunt leveren en kunt voldoen aan de wensen en eisen van de klant. Heel ingewikkeld is ISO 9001 niet. Het beschrijft niet hoe u moet werken of wat u moet doen, maar welke managementtechnieken u minimaal dient toe te passen. Het draait bij ISO 9001 eerst om het besturen van een organisatie en daarna om de uitvoering.

De ISO-norm en bijbehorend certificaat heeft een imago van procedures, eisen, en dikke handboeken. Kortom: bureaucratie. Men blijft steken in het uitvoerig beschrijven van de werkzaamheden. Dat hoeft dus niet, dat is verleden tijd. Geen dikke handboeken en bureaucratie. Concentreer u op het goed besturen van uw bedrijfsprocessen. Wij ontwikkelen het kwaliteitssysteem altijd vanuit uw organisatie met de focus op uw bedrijfsvoering. Zo krijgt u een praktisch werkend managementsysteem dat meerwaarde voor uw organisatie oplevert.

Praktische zaken ISO 9001 certificering:

 1. Er hoeft niet beschreven te worden hoe handelingen worden verricht, maar wat er gebeurt. Hoe dat precies gebeurt, is het vakmanschap van de medewerkers en hoeft niet per definitie (en zeker niet uitvoerig) te worden beschreven.
 2. U heeft leveranciers. Het is verstandig de voor uw organisatie cruciale leveranciers goed te managen. Zij zijn van belang voor uw bedrijfsproces. Leveranciersbeoordeling is om die reden een must.
 3. Klanttevredenheid hoeft niet gemeten te worden via enquêtes. Bij voorkeur niet. Gebruik een “natuurlijk” moment, zoals een oplevering of een verkoopbezoek.
 4. Procesbeschrijvingen zijn niet verplicht. Wel handig om inzicht te verkrijgen en helderheid te bieden in de organisatie. Biedt meerwaarde voor nieuwe medewerkers. Houdt ze beperkt van omvang; maak ze niet onnodig gedetailleerd. Visualiseer uw processen in een integraal procesmodel.
 5. Kwaliteitsmanagement is meestal een deeltijdfunctie. Bij een productiebedrijf van 50 medewerkers, waarbij kwaliteitsmanagement ingebed is in gehele organisatie, ca. een dag per week voor een KAM-coördinator. Kwaliteit heeft betrekking op de gehele bedrijfsvoering waarbij een ieder binnen de organisatie zijn of haar rol vervult.

Voordelen ISO 9001

 • Helderheid en structuur in bedrijfsvoering
 • Optimalisatie bedrijfsprocessen
 • Kostenbesparing in de bedrijfsvoering
 • Continu verbeteren op basis van PDCA
 • Voldoen aan klanteisen en keten
 • Voldoen aan voorwaarden tenders en aanbestedingen

De basis voor ISO 9001

Beheersing van processen staat centraal in de norm. Dit komt duidelijk tot uiting door toepassing van het model van W. Edwards Deming, de Deming-circel of PDCA-circel:

 • Plan: Stel de gewenste doelen, resultaten, werkwijze en middelen vast
 • Do: Voer de processen of activiteiten uit
 • Check: Controleer of het resultaat voldoet aan de gestelde eis
 • Act: Neem maatregelen om dichter bij het gewenste resultaat te komen

Management principes helpen organisaties te verbeteren

ISO 9001 is gebaseerd op de zeven kwaliteitsmanagement principes:

 • Klantgerichtheid
 • Leiderschap
 • Betrokkenheid van medewerkers
 • Procesbenadering
 • Verbetering
 • Besluitvorming op basis van feiten
 • Relatiemanagement
Wij van OKAM helpen u graag met het opzetten, implementeren en certificeren van uw eigen praktisch ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem.